Regulamin sprzedaży produktów „LIFE BALANCE CONGRESS”

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sprzedaży produktów „OBUDŹ MOC” mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 1. Organizator – spółka pod firmą OBUDŹ MOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000979206, REGON 522422613, NIP 5273008380, UL. GRZYBOWSKA 60, 00-844 WARSZAWA
 2. Wydarzenie – wydarzenie o charakterze edukacyjno – rozrywkowym organizowane przez Organizatora pod nazwą „OBUDŹ MOC”;
 3. Nagrania – nagrania prelekcji z Wydarzenia „OBUDŹ MOC”;
 1. Obiekt – Ośrodek Rozwojowy ODDECHOWO, al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy
 1. Regulamin Wydarzenia – dokument sporządzony przez Organizatora określający oczekiwane normy postępowania Uczestników Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia na terenie Obiektu;
 2. Regulamin Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia na terenie Obiektu dostępny na stronie Organizatora lub stronie Obiektu;
 3. Bilet – nośnik prawa umożliwiający Uczestnikowi Wydarzenia wzięcie udziału w Wydarzeniu;
 4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Klient – osoba prawna, fizyczna (w tym Konsument) potencjalnie zainteresowana zakupem Biletu lub Nagrań;
 6. Uczestnik Wydarzenia – osoba prawna, osoba fizyczna (w tym Konsument) która nabyła za pośrednictwem Serwisu Organizatora Bilet na Wydarzenie;
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Klientowi lub Uczestnikowi Wydarzenia dostępny drogą mailową pod adresem kontakt@obudzmoc.com
 9. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.);
 11. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 12. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie

www.lifebalancecongress.com umożliwiający Uczestnikowi nabycie Biletu na Wydarzenie lub Nagrań z wydarzenia;

 1. System Płatności – obsługę szybkich i bezpiecznych płatności zapewnia bramka płatności MONTIONIO za pośrednictwem której dokonywane są płatności elektroniczne na rzecz Organizatora. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest MONTIONIO, przy czym dostępnymi formami płatności są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Serwis Organizatora – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora na stronie www.obudzmoc.com umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży, dystrybucji i odbioru Biletów oraz Nagrań;

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy procesu składania zamówień, sprzedaży, dystrybucji i odbioru Biletów na Wydarzenie oraz nagrań z Wydarzenia, dokonywanej za pośrednictwem Serwisu Organizatora znajdującego się na stronie internetowej obudzmoc.com.
 2. Serwis Organizatora umożliwia zakup Biletów oraz Nagrań, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane Bilety lub Nagrania w momencie ich zakupu, poprzez System Płatności MONTONIO
 3. Złożenie zamówienia przez Uczestnika Wydarzenia na zakup Biletów lub Nagrań jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Wydarzenia a także Regulaminem Obiektu i ich akceptacją przez Uczestnika Wydarzenia, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Wydarzenia regulaminu dokonywania płatności elektronicznych za pośrednictwem MONTONIO
 4. Organizator zakłada, że Uczestnik Wydarzenia podaje w Formularzu Zamówienia wszelkie informacje prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Formularza Zamówienia (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi sprzedaży Biletu) ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik Wydarzenia.
 1. W związku ze sprzedażą Biletów i Nagrań za pośrednictwem strony internetowej www.obudzmoc.com i na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących” na zakupione Bilety nie są wystawiane paragony. Na życzenie Uczestnika Wydarzenia możliwe jest wystawienie przez Organizatora faktury VAT.

III. ZAMÓWIENIE BILETU

 1. W celu złożenia zamówienia i nabycia Biletu lub Nagrań w Serwisie Organizatora Klient winien uzupełnić Formularz Zamówienia wskazując:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail do korespondencji;
  • nazwę firmy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację (w przypadku zamiaru otrzymania faktury VAT);
  • numer telefonu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Klienta (Uczestnika Wydarzenia) danych do Serwisu Organizatora lub za zmianę danych w Serwisie Organizatora przez Klienta (Uczestnika Wydarzenia), w szczególności danych identyfikacyjnych. W przypadku, gdyby Uczestnik Wydarzenia zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 3. Klient obowiązany jest wybrać kategorię Biletu zgodnie z ofertą zaproponowaną przez Organizatora.
 4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych identyfikacyjnych z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu w ramach wypełnionego Formularza Wydarzenia.
 5. Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie przez cały czas jego trwania tj. od 08 do 10 lipca 2022 r.
 6. W przypadku złożenia zamówienia, Bilet w postaci kodu QR jest przesyłany Uczestnikowi Wydarzenia tego samego dnia lub najpóźniej w przeciągu 7 dni po dokonaniu płatności, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w Formularzu Zamówienia.

Nagrania są przesyłane na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za Bilet lub Nagrania za pośrednictwem Systemu Płatności MONTONIO
 2. Klient przed zakupem Biletu lub Nagrań jest obowiązany zapoznać się z regulaminem MONTONIO
 3. Ceny Biletów na Wydarzenie i Nagrań Wydarzenia podane na stronie www.obudzmoc.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zakupu Biletu lub Nagrań zostaje automatycznie anulowane. Klient (Uczestnik Wydarzenia) powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji zakupu Biletu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu Zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu Biletu przez Uczestnika Wydarzenia.

V. WSTĘP NA WYDARZENIE

 1. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy po okazaniu personelowi Organizatora zakupionego Biletu (kod QR) i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Uczestnika Wydarzenia zamieszczonych na Bilecie.
 2. Uczestnik Wydarzenia po okazaniu personelowi Organizatora ważnego Biletu otrzymuje opaskę umożliwiającą uczestnictwo w Wydarzeniu.
 3. Otrzymanie opaski upoważnia Uczestnika Wydarzenia do uczestnictwa w całym Wydarzeniu (3 dni).
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przez Uczestnika Wydarzenia otrzymanej opaski Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 100 zł za wydanie nowej opaski.

VI. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Organizatora. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji
 2. Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z Serwisu Organizatora i dokonania zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje Rozpatrywane Będą drogą elektroniczną poprzez adres info@lifebalancecongress.com , z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba, że okoliczności mogące mieć wpływ na jej rozpatrzenie wymagają od Organizatora dokonania dodatkowych czynności.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Organizatora. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Serwisu Organizatora, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).
 2. Jeżeli Wydarzenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń Wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Wydarzenia na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 4. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do zwrotu należności za opłacony Bilet.
 5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
 6. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Wydarzeniu oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.
 7. Organizator nie odpowiada za należyte działanie Systemu Płatności MONTONIO.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Wydarzeniem są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w Wydarzeniu żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszone na Uczestnika Wydarzenia.
 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.

IX. ZWROT

 1. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny za Bilet (odstąpienia od umowy sprzedaży) wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora Wydarzenia o odwołaniu a Uczestnik powiadomi Organizatora drogą mailową na adres info@lifebalancecongress.com, podając informację o chęci zwrotu Biletu i dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy. Organizator Wydarzenia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Od momentu otrzymania wiadomości mailowej, że środki zostały przekazane do zwrotu, Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od MONTONIO środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki MONTONIO.
 3. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora o nowej dacie, a Uczestnik ma prawo powiadomić Organizatora drogą mailową na adres info@obudzmoc.com, w terminie 7 dni roboczych podając informację o chęci zwrotu Biletu i dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego ze zwrotem pieniędzy. Organizator Wydarzenia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Od momentu otrzymania wiadomości mailowej, że środki zostały przekazane do zwrotu, Organizator ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od MONTONIO środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki MONTONIO.

X. DANE OSOBOWE

 1. Dokonując zakupu Biletu lub Nagrań, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych WeCreate Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa.
 2. W wypadku, kiedy zakup Biletu wymaga podania przez Uczestnika Wydarzenia określonych danych, Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik Wydarzenia.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest WeCreate Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Organizatora stanowi jednoznaczną zgodę Uczestnika Wydarzenia na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Organizatora, a Klienci otrzymują informację o zmianach poprzez informację umieszczoną na stronie www.lifebalancecongress.com. Do zakupów dokonanych przed zmianą niniejszego Regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy Regulaminu.
 2. Sprzedaż szkoleń, innych usług i towarów realizowana podczas Wydarzenia regulowana będzie odrębnymi regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia ich sprzedaży.
 3. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Klientem będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
 6. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.